OBWIESZCZENIE

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR SG.0050.54.2015 Z DNIA 19.01.2015 r.

BURMISTRZ PSZCZYNY ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WISŁA MAŁA NA ZEBRANIE WIEJSKIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2.03.2015 R. O GODZ. 17.00

W REMIZIE OSP, UL. PAWIA 42

 

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

 

 

1.     OTWARCIE I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA.

2.     WYBÓR PROTOKOLANTA.

3.     SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014, W TYM REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z ZEBRANIA POPRZEDNIEGO

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej   i udzielenie absolutorium za rok 2014

4. POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ.

5. WYBÓR SOŁTYSA – podjęcie uchwały.

6.WYBÓR CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ – podjęcie uchwały.

7.     PODJĘCIE UCHWAŁ STATUTOWYCH W SPRAWIE BUDŻETU NA 2015 R.

- zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2015

- upoważnienie rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych

w preliminarzu wydatków na rok 2015

8.     INFORMACJA O ZAMIERZENIACH RADY SOŁECKIEJ W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW NA ROK 2015

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2015

9.     WYSTĄPIENIE BURMISTRZA PSZCZYNY

- w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz kształtowania polityki 
   senioralnej w Pszczynie – podjęcie uchwały intencyjnej

- dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego, bieżące sprawy gminy

10.           WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

11.           ZAKOŃCZENIE OBRAD ZEBRANIA.

 

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE

ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

 

                                                                                                 BURMISTRZ PSZCZYNY

 

 

                                                                                                     DARIUSZ SKROBOL

 

 

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.